W ramach realizacji projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Drzewa robią dobry klimat na wsi”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół rolniczych i ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i szkół podstawowych. Ma na celu zachęcenie młodzieży do obserwacji przyrody najbliższego otoczenia, wzbudzenie zainteresowania różnorodnością biologiczną, siedlisk funkcjonujących w sąsiedztwie, użytkowanych pól, naukę rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt występujących na miedzach, ugorach, w zadrzewieniach śródpolnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie:

– Zdjęcia o minimalnej wielkości 1280×1024 pikseli przedstawiającego aleje drzew na polach uprawnych, zadrzewienia śródpolne, miedze i skraje pól, stanowiące siedliska dla owadów i ptaków itp.

– Karty zgłoszeniowej.

– Zgody rodzica, opiekuna na publikację zdjęcia.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać na adres k.golebiowska.zielonaakcja@onet.pl do 8 marca 2018 r.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowe logo zadrzewienia 5 final