W październiku zakończyła się realizacja projektu pn. „Zdobycie nowych umiejętności szansą na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich”. W ramach projektu odbyło się szkolenie z wyplatania z wikliny przedmiotów użytkowych  dla 12 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych, głównie z terenu Powiatu Koszalińskiego. Osoby te wykazały się wielkim zaangażowaniem i pracowitością podczas ponad 35-godzinnych zajęć. Tym bardziej należą się im podziękowania, ponieważ praca z wikliną wymaga dużego wysiłku fizycznego i precyzji. Zajęcia poprowadził Zbigniew Wcisło – wieloletni praktyk.

Projekt zakończył się warsztatami otwartymi, podczas których „przeszkolona dwunastka” miała możliwość sprawdzenia się w charakterze szkoleniowców i przekazania zdobytych umiejętności wikliniarskich grupie 25 osób. Warsztatom towarzyszyła wystawa wykonanych prac.

Zadanie zostało zrealizowane przez Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie. Projekt dofinansowany został przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.