W dniu 24 maja 2019 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę na realizację operacji pn. ”Aktywna wieś = Atrakcyjna wieś” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Celem operacji jest zwiększenie udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zaktywizowanie mieszkańców z terenu 8 gmin powiatu koszalińskiego do podjęcia działań/ inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, m.in. poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocję jakości życia na wsi i promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
Grupę docelową projektu, stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich i miejsko-wiejskich ośmiu gmin powiatu koszalińskiego. Projekt ma charakter otwarty i skierowany jest do osób starszych, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, pochodzących z mniejszości narodowych czy innych wykluczonych społecznie. Zaplanowane działania obejmą organizację szkoleń/ seminariów/ warsztatów/ spotkań umożliwiających pozyskanie niezbędnej wiedzy dot. możliwości zakładania Kół Gospodyń Wiejskich; podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, a także zaangażowane osoby w tematyce operacji posiądą wiedzę z zakresu promocji jakości życia na wsi jako miejsca do rozwoju zawodowego.
Efektem finalnym projektu będzie wydanie publikacji w formie informatora-poradnika dot. realizacji obu typów przedsięwzięć: działalność gosp.-lokalne przetwórstwo, zakładanie i funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich.

Partnerami KSOW w realizacji projektu są:
1. Koło Gospodyń Wiejskich – Babki z Jajem Wyszewo
2. Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
3. Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów