Deklaracja dostępności

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://tcee.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
Leśna 2,
76-034 Sarbinowo
EPUAP: /sckwsarbinowie/skrytka

Data publikacji strony: 2014.10.13
Data aktualizacji: 2020.06.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

Strona https://tcee.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte/czarne litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (A+/A-)
 • wyróżnienie odnośników,
 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia oświadczenia: 2020.09.24

Na stronie internetowej https://tcee.pl kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Stronę https://tcee.pl przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: https://try.powermapper.com.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Piotr Bilo
tel. 94 711 01 55

na adres e-mail: it@scksarbinowo.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa/skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

 • przed budynkiem oznakowano miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z platformy dla niepełnosprawnych, która znajduje się w budynku lecz nie posiada siedziska
 • osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która jest wyposażona w poręcze wspomagające